Villkor och bestämmelser

Detta dokument klargör de standardbestämmelser för försäljning och betalning som Norstat använder.

Betalning

Alla fakturor från Norstat har 15 dagars betalningsfrist. Vid försenad betalning debiteras referensränta + 8 procentenheter (per år). Stora projekt (>15 000 EUR) faktureras i förskott med 50% av det överenskomna beloppet vid signering av kontrakt, och resterande 50% vid slutförandet av projektet eller vid leverans av data. Månadsfakturering är möjlig om projektet överstiger 2 månader, men detta är endast möjligt efter överenskommelse.

Offerten är baserad på växelkursen på dagen för erbjudandet. Norstat har rätt att omförhandla/justera offerten om valutakursen fluktuerar med mer än 5% från datumet för offerten.

Förlängning och giltighet av ett erbjudande

Alla skriftliga och muntliga erbjudanden från Norstat är giltiga i 1 månad från det datum de gavs om inget annat avtalats. Alla uppgifter som utförs utöver vad som anges i den ursprungliga offerten kommer att faktureras på timbasis enligt Norstats gällande priser i överenskommelse med kunden. Norstat förbehåller sig rätten att omförhandla det överenskomna priset om projektet förlängs eller om anbudet gjordes baserat på saknad eller ofullständig information från kunden.

Annullering eller försening

Vid avbokning av ett avtalat projekt debiteras kunden 10% av det avtalade priset och de faktiska kostnader som uppstått fram till det angivna datumet. Vid en försening av ett projekt eller projektdelar kommer de extra kostnader som detta medför för Norstat att läggas till fakturan. Detta gäller även eventuella extrakostnader som uppstår på grund av dåliga urval från kunden.
Konfidentialitet

Det kommer att råda ömsesidig sekretess mellan parterna avseende projekt, affärshemligheter, koncept och produkter. Detta inkluderar även all information som inte är allmänt känd men som görs tillgänglig för den andra parten i samband med ett projekt.

Information om respondenten

Du kommer inte att begära, samla in, upptäcka, använda eller avslöja någon personligt identifierbar information relaterad till respondenter i undersökningen. Personligt identifierbar information omfattar namn, adresser, geografiska platser, telefonnummer, kontonummer, medicinsk information, registreringsnummer, fordonsnummer, enhetsidentifierare, ISP-identifierare, maskinidentifierare, serienummer, webbadresser, IP-adresser, personliga fotografier eller andra identifierbara bilder samt alla andra unika identifieringsnummer, egenskaper eller koder.

Kunden garanterar att inga personuppgifter kommer att samlas in genom frågeformulär anpassade av kunden, cookies placerade av kunden, eller genom andra åtgärder som genomförs av kunden i samband med de tjänster eller produkter som levereras av Norstat i enlighet med dessa villkor. Alla cookies som placeras av kunden i respondenternas enheter ska endast användas för att optimera användarupplevelsen i samband med undersökningen, och inte för några andra ändamål. Kunden är ansvarig för att informera respondenterna i enlighet med tillämplig lagstiftning om sin placering av cookies, den information som samlas in av cookies och det avsedda syftet med klientens användning av sådan information.

Juridiska rättigheter

Norstat äger alla juridiska rättigheter till anbud och offerter för ett projekt som föreslås av Norstat utan en överenskommen ersättning för det arbete som det innebär. Anbud och offerter är skyddade enligt lag mot eventuell användning av Norstats konkurrenter.

Alla data, frågeformulär, analyser och rapporter tillhör kunden. Undantaget från detta är syndikerade undersökningar eller standardiserade produkter och projekt där Norstat äger de patenterade rättigheterna. Kunden garanterar att inga personuppgifter kommer att samlas in genom frågeformulär anpassade av kunden, cookies placerade av kunden, eller genom andra åtgärder som genomförs av kunden i samband med de tjänster eller produkter som levereras av Norstat i enlighet med dessa villkor. Alla cookies som placeras av kunden i respondenternas enheter ska endast användas för att optimera användarupplevelsen i samband med undersökningen, och inte för några andra ändamål. Kunden är ansvarig för att informera respondenterna i enlighet med tillämplig lagstiftning om sin placering av cookies, den information som samlas in av cookies och det avsedda syftet med klientens användning av sådan information.

Analysmetoder, tekniska hjälpmedel och datasystem som används i ett visst projekt tillhör inte kunden och kunden har ingen exklusiv rätt till något av detta. Detta inkluderar design och layout av online-rapporter, kundwebbportaler, formulär och rapporter.

Publicering

Både kundens och Norstats namn måste anges vid publicering av resultat från projekt som genomförts av Norstat. Observera att det är särskilt viktigt att offentliggöra eventuella reservationer och osäkerheter avseende de kvoter som undersökningen baseras på i samband med webbaserade undersökningar.

Om felaktiga siffror eller missvisande utdrag ur resultaten publiceras, förbehåller sig Norstat rätten att publicera resultaten från samma undersökning för att ge ett mer korrekt och neutralt uttalande.

Åtgärder

Norstat är inte bundet av eventuella fel i ett erbjudande som anses uppenbara av båda parter. Sådana fel är föremål för omedelbar ömsesidig information utan ogrundad fördröjning.

Om det uppstår fel i resultaten eller rapporterna på grund av felaktiga data, urvalslistor etc., som tillhandahålls av kunden, kommer Norstat att göra korrigeringarna på kundens bekostnad.

Vid eventuella fel som beror på Norstat i resultat eller rapporter, är Norstatsskyldigheter begränsade till att göra korrigeringar utan kostnad för kunden. Bortsett från detta gäller nationella handelslagar för återköp och rättelser av fel i allmänhet.

Norstat kan under inga omständigheter hållas ansvarig för kundens eventuella ekonomiska förluster till följd av användning av data eller resultat som tagits fram av Norstat.

Force Majeure

Norstat ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel som orsakas av naturkatastrofer, statliga ingripanden, embargon, strejker, arbetssvårigheter, utrustningsfel, väder, marknadstrender eller andra orsaker som ligger utanför Norstats kontroll.

Meningsskiljaktigheter

Både kunden och Norstat har åtagit sig att följa de etiska reglerna samt de riktlinjer som publiceras av ESOMAR. Kunden måste göras medveten om att Norstat är skyldigt att arbeta inom de riktlinjer som presenteras av Datainspektionen och/eller andra officiella myndigheter.

Meningsskiljaktigheter om inverkan, innehåll och tillämpning av detta avtal bör försöka lösas genom förhandlingar mellan de berörda parterna. Om ingen slutsats kan nås kan var och en av parterna begära att en slutsats fattas av en domstol.

Särskilda villkor

Kunder i Nederländerna, Österrike och Tyskland har sina egna villkor.