Sadarbības nosacījumi

Šajā dokumentā ir izskaidroti standarta pārdošanas un maksājumu noteikumi, ko izmanto Norstat.

Maksājums

Visiem Norstat izrakstītiem rēķiniem ir 15 dienu apmaksas periods. Par novēlotu maksājumu tiek piemērota papildu debeta maksa, kas ir repo likme + 8 procentu punkti (gadā). Par lieliem projektiem (>15 000 EUR) rēķins tiks izrakstīts avansā, 50 % no nolīgtās summas pēc līguma parakstīšanas, bet atlikušie 50 % – pēc projekta pabeigšanas vai datu nodošanas. Ja projekts ilgst vairāk nekā 2 mēnešus, ir iespējams ikmēneša norēķins, taču tas ir iespējams tikai atsevišķi vienojoties.

Cenu piedāvājums tiek balstīts uz valūtas maiņas kursu piedāvājuma iesniegšanas dienā. Norstat ir tiesības pārskatīt/koriģēt piedāvājumu, ja valūtas maiņas kurss svārstās par vairāk nekā 5% no piedāvājuma datuma.

Piedāvājuma pagarināšana un spēkā esamība

Visi Norstat rakstiskie un mutiskie piedāvājumi ir spēkā 1 mēnesi no to sniegšanas dienas, ja vien nav panākta cita vienošanās. Par visiem uzdevumiem, kas tiek veikti papildus sākotnējā piedāvājumā norādītajam, pēc vienošanās ar klientu, tiks aprēķināta stundu likme pēc Norstat spēkā esošajiem tarifiem. Norstat patur tiesības pārskatīt nolīgto cenu, ja projekts tiek pagarināts vai ja piedāvājums tika sagatavots, pamatojoties uz trūkstošu vai nepilnīgu informāciju no klienta.

Atcelšana vai kavēšanās

Atceļot apstiprinātu projektu, klientam tiks aprēķināti 10% no saskaņotās cenas un visas faktiskās izmaksas, kas radušās līdz noteiktajam datumam. Projekta vai projekta elementu aizkavēšanās gadījumā papildu izmaksas, ko tas radīs Norstat , tiks pievienotas klienta rēķinam. Tas attiecas arī uz jebkādām papildu izmaksām, kas radušās klienta sliktas izvēles dēļ.
Konfidencialitāte

Puses ievēros savstarpēju konfidencialitāti attiecībā uz projektiem, komercnoslēpumiem, koncepcijām un produktiem. Tas attiecas arī uz visu informāciju, kas nav vispārzināma, bet ir darīta pieejama otrai pusei saistībā ar projektu.

Informācija par respondentu

Jūs nelūgsiet, neapkoposiet, neatklāsiet, neizmantosiet un neizpaudīsiet personīgi identificējamu informāciju, kas saistīta ar aptaujas respondentiem. Personiski identificējama informācija ietver vārdus, adreses, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, tālruņa numurus, kontu numurus, medicīnisko informāciju, licenču numurus, transportlīdzekļu numurus, ierīču identifikatorus, interneta pakalpojumu sniedzēju identifikatorus, mašīnu identifikatorus, sērijas numurus, URL, IP adreses, personiskas fotogrāfijas vai citus identificējamus attēlus un jebkuru citu unikālu identifikācijas numuru, īpašību vai kodu.

Klients garantē, ka nekādi personas dati netiks vākti, izmantojot klienta pielāgotas anketas, klienta ievietotas sīkdatnes vai citus klienta īstenotus pasākumus saistībā ar Norstat sniegtajiem pakalpojumiem vai produktiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi. Jebkuras sīkdatnes, ko klients ievieto aptaujas respondentu ierīcēs, tiek izmantotas tikai ar aptauju saistītās lietotāja pieredzes optimizācijai, nevis citiem mērķiem. Klients ir atbildīgs par respondentu informēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par sīkdatņu izvietošanu, sīkdatņu savākto informāciju un paredzamo mērķi, kādam klients izmanto šo informāciju.

Juridiskās tiesības

Norstat pieder visas juridiskās tiesības uz cenu piedāvājumiem un projektu piedāvājumiem, ko Norstat piedāvā bez saskaņotas samaksas par darbu. Šādi cenu piedāvājumi un projektu piedāvājumi ar likumu ir aizsargāti pret iespējamu izmantošanu no Norstat konkurentu puses.

Visi dati, anketa, iegūtā analīze un pārskati pieder klientam. Izņēmums ir sindicēti pētījumi vai standartizēti produkti un projekti, uz kuriem Norstat pieder patentētās tiesības. Klients garantē, ka nekādi personas dati netiks vākti, izmantojot klienta pielāgotas anketas, klienta ievietotas sīkdatnes vai citus klienta īstenotus pasākumus saistībā ar Norstat sniegtajiem pakalpojumiem vai produktiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi. Jebkuras sīkdatnes, ko klients ievieto aptaujas respondentu ierīcēs, tiek izmantotas tikai ar aptauju saistītās lietotāja pieredzes optimizācijai, nevis citiem mērķiem. Klients ir atbildīgs par respondentu informēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par sīkdatņu izvietošanu, sīkdatņu savākto informāciju un paredzamo mērķi, kādam klients izmanto šo informāciju.

Analītiskās metodes, tehniskie līdzekļi un datorsistēmas, kas tiek izmantotas konkrētā projektā, nepieder klientam, un klientam uz tiem nav ekskluzīvu tiesību. Tas ietver tiešsaistes atskaišu, klientu tīmekļa portālu, veidlapu un atskaišu noformēšanu un izkārtojumu.

Publicēšana

Publicējot Norstat veikto projektu rezultātus, ir jānorāda gan klienta, gan Norstat nosaukums . Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir īpaši svarīgi publicēt iespējamās atrunas un paskaidrojumus attiecībā uz kvotām, uz kurām balstītas internetā veiktās aptaujas.

Ja tiek publicēti nepareizi dati vai maldinoši rezultātu fragmenti, Norstat patur tiesības publicēt tās pašas aptaujas rezultātus, lai sniegtu korektu un neitrālu ziņojumu.

Atbildība

Norstat nav saistošas iespējamās kļūdas piedāvājumā, kuras abas puses uzskata par acīmredzamām. Par šādām kļūdām nekavējoties tiek sniegta savstarpēja informācija bez pamatotas kavēšanās.

Ja rezultātos vai pārskatos rodas kļūdas, kas saistītas ar kļūdainiem klienta iesniegtajiem datiem, atlases sarakstiem u.c., Norstat veiks labojumus uz klienta rēķina.

Iespējamu kļūdu gadījumā rezultātos vai pārsktos, kas radušās Norstat vainas dēļ, Norstatpienākumi aprobežojas ar labojumu veikšanu, neradot klientam nekādas izmaksas. Papildus tam Norvēģijas likums attiecas uz kļūdu atgūšanu un labošanu kopumā.

Norstat nekādos apstākļos nevar uzņemties atbildību par jebkādiem finansiāliem zaudējumiem, kas klientam radušies, izmantojot Norstat sniegtos datus vai rezultātus.

Nepārvarama vara

Norstat nav atbildīgs par kavējumiem vai neveiksmēm, kas radušās dabas katastrofu, valdības iejaukšanās, embargo, streiku, darbaspēka grūtību, iekārtu kļūmju, laikapstākļu, tirgus tendenču vai citu no Norstat neatkarīgu iemeslu dēļ.

Strīdu risināšana

Gan klients, gan Norstat apņemas ievērot ētikas noteikumus, kā arī ESOMAR publicētās vadlīnijas. Klientam ir jāapzinās, ka Norstat ir pienākums darboties saskaņā ar datu pārbaudes un/vai citu oficiālo iestāžu sniegtajām vadlīnijām.

Domstarpības par šī līguma ietekmi, saturu un piemērošanu būtu jācenšas atrisināt sarunās starp iesaistītajām pusēm. Ja nav iespējams vienoties, katra no pusēm var pieprasīt, lai lēmumu pieņem tiesa.

Īpašie noteikumi

Klientiem Nīderlandē, Austrijā un Vācijā ir savi noteikumi.