Zasady i warunki

Niniejszy dokument wyjaśnia standardowe postanowienia dotyczące sprzedaży i płatności stosowane przez Norstat.

Płatność

Wszystkie rachunki sprzedaży od Norstat mają 15-dniowy okres prolongaty. Opóźniona płatność wiąże się z dodatkowym obciążeniem w wysokości stopy repo + 8 punktów procentowych (rocznie). Duże projekty (>15 000 EUR) będą fakturowane z góry z 50% uzgodnionej kwoty przy podpisaniu umowy, a pozostałe 50% po zakończeniu projektu lub przekazaniu danych. Rozliczenie miesięczne jest możliwe, jeśli projekt przekracza 2 miesiące, ale jest to możliwe tylko po uzgodnieniu.

Wycena jest oparta na kursie wymiany z dnia złożenia oferty. Norstat ma prawo do renegocjacji/korekty oferty, jeśli kurs wymiany zmieni się o więcej niż 5% od daty oferty.

Przedłużenie i ważność oferty

Wszystkie pisemne i ustne oferty Norstat są ważne przez 1 miesiąc od daty ich złożenia, chyba że uzgodniono inaczej. Wszystkie zadania wykonane poza zakresem określonym w pierwotnej ofercie będą rozliczane godzinowo według aktualnych stawek Norstat w porozumieniu z klientem. Norstat zastrzega sobie prawo do renegocjacji uzgodnionej ceny, jeśli projekt zostanie przedłużony lub oferta została złożona na podstawie brakujących lub niekompletnych informacji od klienta.

Anulowanie lub opóźnienia

W przypadku anulowania uzgodnionego projektu klient zostanie obciążony 10% uzgodnionej ceny i rzeczywistych kosztów poniesionych do danego dnia. W przypadku opóźnienia projektu lub jego elementów, dodatkowe koszty dla Norstat zostaną doliczone do rachunku. Dotyczy to również wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z niewłaściwego wyboru dokonanego przez klienta.
Poufność

Strony zobowiązują się do zachowania wzajemnej poufności w odniesieniu do projektów, tajemnic handlowych, koncepcji i produktów. Dotyczy to również wszelkich informacji, które nie są powszechnie znane, ale są udostępniane drugiej stronie w związku z projektem.

Informacje o respondencie

Klient nie będzie nagabywał, gromadził, wykrywał, wykorzystywał ani ujawniał żadnych informacji umożliwiających identyfikację respondentów ankiety. Dane osobowe obejmują imiona i nazwiska, adresy, lokalizacje geograficzne, numery telefonów, numery kont, informacje medyczne, numery rejestracyjne, numery pojazdów, identyfikatory urządzeń, identyfikatory dostawców usług internetowych, identyfikatory maszyn, numery seryjne, adresy URL, adresy IP, osobiste zdjęcia lub inne możliwe do zidentyfikowania obrazy oraz wszelkie inne unikalne numery identyfikacyjne, cechy lub kody.

Klient gwarantuje, że żadne dane osobowe nie będą gromadzone za pośrednictwem kwestionariuszy dostosowanych przez klienta, plików cookie umieszczonych przez klienta lub innych środków wdrożonych przez klienta w związku z usługami lub produktami dostarczanymi przez Norstat zgodnie z niniejszymi warunkami. Wszelkie pliki cookie umieszczone przez klienta na urządzeniach respondentów ankiety będą wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji doświadczenia użytkownika związanego z ankietą, a nie do jakichkolwiek innych celów. Klient jest odpowiedzialny za informowanie respondentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o umieszczaniu plików cookie, informacjach gromadzonych przez pliki cookie oraz zamierzonym celu wykorzystania takich informacji przez klienta.

Prawa

Norstat posiada wszelkie prawa do przetargów i ofert dotyczących projektu, który jest proponowany przez Norstat bez uzgodnionej opłaty za wykonaną pracę. Takie oferty są prawnie chronione przed ewentualnym wykorzystaniem przez konkurentów Norstat.

Wszystkie dane, kwestionariusz, wyniki analizy i raporty należą do klienta. Wyjątek stanowią badania konsorcjalne lub standaryzowane produkty i projekty, do których Norstat posiada prawa patentowe. Klient gwarantuje, że żadne dane osobowe nie będą gromadzone za pośrednictwem kwestionariuszy dostosowanych przez klienta, plików cookie umieszczonych przez klienta lub innych środków wdrożonych przez klienta w związku z usługami lub produktami dostarczanymi przez Norstat zgodnie z niniejszymi warunkami. Wszelkie pliki cookie umieszczone przez klienta na urządzeniach respondentów ankiety będą wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji doświadczenia użytkownika związanego z ankietą, a nie do jakichkolwiek innych celów. Klient jest odpowiedzialny za informowanie respondentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o umieszczaniu plików cookie, informacjach gromadzonych przez pliki cookie oraz zamierzonym celu wykorzystania takich informacji przez klienta.

Metody analityczne, środki techniczne i systemy komputerowe wykorzystywane w danym projekcie nie należą do klienta, a klient nie ma wyłącznych praw do żadnego z nich. Obejmuje to projektowanie i układ raportów online, portali internetowych klientów, formularzy i raportów.

Publikacja

Przy publikacji wyników projektów zrealizowanych przez Norstat należy podać zarówno nazwę klienta, jak i nazwę Norstat. Należy pamiętać, że szczególnie ważne jest opublikowanie ewentualnych zastrzeżeń i niepewności dotyczących kwot, na których opiera się badanie, w związku z badaniami internetowymi.

W przypadku opublikowania błędnych liczb lub wprowadzających w błąd fragmentów wyników, Norstat zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników z tego samego badania w celu dostarczenia bardziej poprawnego i neutralnego oświadczenia.

Odzyskiwanie

Norstat nie jest zobowiązany ewentualnymi błędami w ofercie, które obie strony uznają za oczywiste. Takie błędy są przedmiotem natychmiastowej wzajemnej informacji bez nieuzasadnionego opóźnienia.

W przypadku wystąpienia błędów w wynikach lub raportach z powodu błędnych danych, list wyboru itp. dostarczonych przez klienta, Norstat dokona poprawek na koszt klienta.

W przypadku ewentualnych błędów spowodowanych przez Norstat w wynikach lub raportach, obowiązki Norstat ograniczają się do wprowadzenia poprawek bez ponoszenia kosztów przez klienta. Poza tym, norweskie prawo obejmuje odzyskiwanie środków i korekty błędów w ogóle.

W żadnym wypadku Norstat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez klienta w wyniku wykorzystania danych lub wyników opracowanych przez Norstat.

Siła wyższa

Norstat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie spowodowane lub wynikające z klęsk żywiołowych, interwencji rządu, embarga, strajków, trudności w pracy, awarii sprzętu, pogody, trendów rynkowych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Norstat.

Rozbieżności

Zarówno klient, jak i Norstat zobowiązują się do przestrzegania zasad etycznych oraz wytycznych opublikowanych przez ESOMAR. Klient musi zostać poinformowany, że Norstat ma obowiązek działać w ramach wytycznych przedstawionych przez Inspekcję Danych i/lub inne oficjalne władze.

Rozbieżności dotyczące wpływu, treści i stosowania niniejszej umowy powinny być rozwiązywane w drodze negocjacji między zaangażowanymi stronami. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, każda ze stron może zażądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Warunki specjalne

Klienci w Niderlandach, Austrii i Niemczech posiadają oderębne warunki.