Vilkår og betingelser

Dette dokumentet tydeliggjør Norstats standard salgs- og betalingsbetingelser.

Insentiv

Alle fakturaer fra Norstat har 15 dagers betalingsfrist. Betalingsforsinkelser medfører et tilleggsgebyr på innkrevingsbeløpet samt 8 prosent rente (per år). Større prosjekter (>15 000 EUR) forhåndsfaktureres med 50 % av kontraktens verdi, og de resterende 50 % forfaller ved ferdigstillelse av prosjektet eller oversendelse av data.> Månedlig fakturering er mulig dersom prosjektet overskrider 2 måneder, dog kun etter avtale.

Tilbudet er basert på tilbudsdatoens vekslingskurs. Norstat forbeholder seg retten til å reforhandle/justere tilbudet dersom kursen svinger med mer enn 5 % fra tilbudsdatoen.

Forlengelse og gyldigheten av et tilbud

Alle skriftlige og muntlige tilbud fra Norstat er gyldige i 1 måned fra den datoen de ble gitt, med mindre annet er avtalt. Alle oppgaver som utføres utover det som er angitt i det opprinnelige tilbudet vil bli fakturert på timebasis etter gjeldende Norstat-satser etter avtale med kunden. Norstat forbeholder seg retten til å reforhandle avtalt pris dersom prosjektet forlenges eller tilbudet er gitt på bakgrunn av manglende eller ufullstendig informasjon fra oppdragsgiver.

Avbestilling eller forsinkelser

Ved kansellering av avtalt prosjekt vil kunden bli fakturert 10 % av avtalt pris samt de faktiske kostnadene påløpt innen gitt dato. Ved forsinkelse av et prosjekt eller prosjektelementer, vil ekstrakostnadene dette medfører for Norstat bli lagt til på fakturaen. Dette gjelder også eventuelle merkostnader som oppstår på bakgrunn av dårlige utvalg levert av kunden.
Taushetsplikt

Det vil foreligge en gjensidig taushetsplikt mellom partene om prosjekter, forretningshemmeligheter, konsepter og produkter. Dette omfatter også all informasjon som ikke er alminnelig kjent, men som er gjort tilgjengelig for den andre parten i forbindelse med et prosjekt.

Respondentinformasjon

Personlig identifiserbar informasjon relatert til undersøkelsens respondenter skal aldri forespørres, samles inn, identifiseres, brukes eller avsløres overfor noen. Personlig identifiserbar informasjon inkluderer navn, adresser, geografiske steder, telefonnumre, kontonumre, medisinsk informasjon, lisensnumre, kjøretøynumre, enhetsidentifikatorer, ISP-identifikatorer, maskinidentifikatorer, serienumre, URL-er, IP-adresser, personlige fotografiske eller andre identifiserbare bilder, samt alle andre unike identifikasjonsnumre, kjennetegn eller koder.

Kunden garanterer at ingen personopplysninger vil bli samlet inn gjennom spørreskjemaer tilpasset av kunden, informasjonskapsler benyttet av kunden, eller ved andre tiltak iverksatt av kunden i forbindelse med tjenestene eller produktene levert av Norstat underlagt disse vilkårene. Eventuelle informasjonskapsler benyttet av kunden på undersøkelsens respondenters enheter, skal kun brukes til å optimalisere brukeropplevelsen knyttet til undersøkelsen, og ikke til andre formål. Kunden er ansvarlig for å informere respondentene om bruken av informasjonskapsler, informasjonen som samles inn av informasjonskapslene og det tiltenkte formålet med bruken av slik informasjon av kunden, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Juridiske rettigheter

Norstat eier alle juridiske rettigheter i forbindelse med anbud og tilbud på et prosjekt som tilbys av Norstat, selv uten avtalt honorar for arbeidet det innebærer. Alle slike anbud og tilbud er lovbeskyttet mot mulig bruk av Norstats konkurrenter.

Alle data, spørreskjemaer, resulterende analyser og rapporter tilhører kunden. Unntaket fra dette er syndikerte undersøkelser eller standardiserte produkter og prosjekter hvor Norstat eier de patenterte rettighetene. Kunden garanterer at ingen personopplysninger vil bli samlet inn gjennom spørreskjemaer tilpasset av kunden, informasjonskapsler benyttet av kunden, eller ved andre tiltak iverksatt av kunden i forbindelse med tjenestene eller produktene levert av Norstat underlagt disse vilkårene. Eventuelle informasjonskapsler benyttet av kunden på undersøkelsens respondenters enheter, skal kun brukes til å optimalisere brukeropplevelsen knyttet til undersøkelsen, og ikke til andre formål. Kunden er ansvarlig for å informere respondentene om bruken av informasjonskapsler, informasjonen som samles inn av informasjonskapslene og det tiltenkte formålet med bruken av slik informasjon av kunden, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Analysemetoder, tekniske midler og datasystemer benyttet i et gitt prosjekt tilhører ikke kunden, og kunden har ingen enerett til noen av disse. Analysemetoder, tekniske midler og datasystemer benyttet i et gitt prosjekt tilhører ikke kunden, og kunden har ingen enerett til noen av disse.

Offentliggjøring

Både kundens og Norstats navn skal oppgis ved publisering av resultater fra prosjekter gjennomført av Norstat. Vær oppmerksom på at det er spesielt viktig å opplyse om eventuelle forbehold og usikkerheter knyttet til kvotene som undersøkelsen er basert på i forbindelse med nettbaserte undersøkelser.

Dersom kunden offentliggjør feil tall eller misvisende utdrag fra resultatene, forbeholder Norstat seg retten til å offentliggjøre resultatene fra samme undersøkelse for å gi et mer korrekt og nøytralt bilde.

Feilutbeding

Eventuelle feil i tilbud som anses åpenbare av begge parter, er ikke forpliktende for Norstat. Ved slike feil skal kunden og Norstat kommunisere og bli enige så snart som mulig.

Dersom feil i resultatene eller rapportene oppstår på bakgrunn av feil i data, utvalgslister osv. som er levert av oppdragsgiver, vil Norstat foreta korreksjoner for oppdragsgivers regning.

Norstats forpliktelser ved eventuelle feil i resultater eller rapporter som skyldes Norstat, er begrenset til gjennomføring av korreksjoner uten kostnader for oppdragsgiver. Utover dette er utbedring og korrigering av feil generelt underlagt norsk lov.

Norstat kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for kundens eventuelle økonomiske tap som følge av bruk av data eller resultater produsert av Norstat.

Force Majeure

Norstat er ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt som skyldes naturkatastrofer, myndighetsinngrep, embargoer, streiker, arbeidskonflikter, utstyrssvikt, værforhold, markedsutvikling eller andre årsaker utenfor Norstats kontroll.

Uenighet

Både kunden og Norstat er forpliktet til å følge ESOMARs etiske regler og retningslinjer. Kunden må gjøres oppmerksom på at Norstat er forpliktet til å operere innenfor de retningslinjer som er gitt av Datatilsynet og/eller andre offentlige myndigheter.

Uenighet om konsekvenser, innhold og utførelse av denne avtalen mellom de involverte partene bør forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke kan oppnås, kan begge parter søke behandling av en domstol.

Spesielle vilkår

Kunder i Nederland, Østerrike og Tyskland har sine egne vilkår.