Terminai ir sąlygos

Šiame dokumente paaiškinamos “Norstat” naudojamos standartinės pardavimo ir mokėjimo nuostatos.

Mokėjimas

Visoms “Norstat” pardavimo sąskaitoms taikomas 15 dienų atleidimo nuo baudos laikotarpis. Už pavėluotą mokėjimą papildomai pridedama palūkanų norma + 8 procentiniai punktai (per metus). Už didelės apimties projektus (>15 000 EUR) bus išrašoma išankstinė sąskaita faktūra, kurioje 50 % sutartos sumos bus sumokama pasirašant sutartį, o likę 50 % – užbaigus projektą arba perdavus duomenis. Jei projektas trunka ilgiau nei 2 mėnesius, galima atsiskaityti kas mėnesį, tačiau tai įmanoma tik susitarus.

Kainos pasiūlymas grindžiamas pasiūlymo pateikimo dieną galiojančiu valiutos kursu. “Norstat” turi teisę iš naujo derėtis dėl kainos ir (arba) ją koreguoti, jei valiutos kursas svyruoja daugiau kaip 5 % nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Pasiūlymo pratęsimas ir galiojimas

Visi “Norstat” rašytiniai ir žodiniai kainos pasiūlymai galioja 1 mėnesį nuo jų pateikimo dienos, jei nesusitarta kitaip. Visi darbai, atlikti viršijant pradiniame pasiūlyme nurodytą sumą, bus apmokestinami pagal valandinį įkainį, taikant “Norstat” įkainius, suderintus su klientu. “Norstat” pasilieka teisę iš naujo derėtis dėl sutartos kainos, jei projektas pratęsiamas arba pasiūlymas buvo pateiktas remiantis trūkstama ar neišsamia informacija, kurią pateikė klientas.

Atšaukimas arba vėlavimas

Atšaukus sutartą projektą, klientui bus išrašoma 10 % sutartos kainos ir faktinių išlaidų, patirtų iki nurodytos datos, sąskaita. Dėl kliento kaltės vėluojant įgyvendinti projektą ar jo dalis, į sąskaitą bus įtrauktos dėl to atsiradusios papildomos “Norstat” išlaidos. Tai taip pat susiję su bet kokiomis papildomomis išlaidomis, kurios atsiranda dėl netinkamos kliento pateiktos specifikacijos.
Konfidencialumas

Šalys abipusiai laikysis konfidencialumo, susijusio su projektais, komercinėmis paslaptimis, koncepcijomis ir produktais. Tai taip pat apima visą informaciją, kuri nėra visuotinai žinoma, bet yra prieinama kitai šaliai, susijusiai su projektu.

Informacija apie respondentus

Jūs neprašysite, nerinksite, neaptiksite, nenaudosite ir neatskleisite jokios asmeninės informacijos, susijusios su apklausos respondentais. Asmenį identifikuojanti informacija apima vardus, adresus, geografines vietoves, telefono numerius, sąskaitų numerius, medicininę informaciją, vairuotojo pažymėjimo numerius, transporto priemonių numerius, įrenginio identifikatorius, interneto paslaugų teikėjo identifikatorius, mašinų identifikatorius, serijos numerius, URL adresus, IP adresus, asmenines nuotraukas ar kitus identifikuojamus atvaizdus ir bet kokius kitus unikalius identifikacinius numerius, charakteristikas ar kodus.

Klientas garantuoja, kad jokie asmens duomenys nebus renkami naudojant kliento pritaikytus klausimynus, kliento patalpintus slapukus ar kitas kliento įdiegtas priemones, susijusias su “Norstat” teikiamomis paslaugomis ar produktais, kuriems taikomos šios sąlygos. Bet kokie kliento į apklausos respondentų įrenginius įrašyti slapukai naudojami tik su apklausa susijusiai naudotojo patirčiai optimizuoti, o ne jokiais kitais tikslais. Klientas yra atsakingas už tai, kad pagal galiojančius teisės aktus informuotų respondentus apie slapukų talpinimą, slapukų renkamą informaciją ir numatomą tokios informacijos naudojimo tikslą.

Juridinės teisės

“Norstat” priklauso visos juridinės teisės į kainos ir kitus projekto pasiūlymus, kurį pasiūlo “Norstat” be sutarto užmokesčio už atliktą darbą. Tokius pasiūlymus ir paraiškas nuo galimo “Norstat” konkurentų panaudojimo saugo įstatymas.

Visi duomenys, klausimynas, analizė ir ataskaitos priklauso klientui. Išskyrus sindikuotus tyrimus arba standartizuotus produktus ir projektus, kai “Norstat” priklauso patentuotos teisės. Klientas garantuoja, kad jokie asmens duomenys nebus renkami naudojant kliento pritaikytus klausimynus, kliento patalpintus slapukus ar kitas kliento įdiegtas priemones, susijusias su “Norstat” teikiamomis paslaugomis ar produktais, kuriems taikomos šios sąlygos. Bet kokie kliento į apklausos respondentų įrenginius įrašyti slapukai naudojami tik su apklausa susijusiai naudotojo patirčiai optimizuoti, o ne jokiais kitais tikslais. Klientas yra atsakingas už tai, kad pagal galiojančius teisės aktus informuotų respondentus apie slapukų talpinimą, slapukų renkamą informaciją ir numatomą tokios informacijos naudojimo tikslą.

Konkrečiame projekte naudojami analitiniai metodai, techninės priemonės ir kompiuterinės sistemos nepriklauso klientui, ir klientas neturi jokių išimtinių teisių į juos. Tai apima skaitmeninių ataskaitų, klientų interneto portalų, formų ir ataskaitų dizainą ir išdėstymą.

Viešinimas

Skelbiant “Norstat” atliktų projektų rezultatus, turi būti skelbiamas ir kliento, ir “Norstat” pavadinimas. Atkreipkite dėmesį, kad ypač svarbu paskelbti galimas abejones ir neaiškumus dėl kvotų, kuriomis grindžiama apklausa, kai apklausa atliekama internetu.

Jei paskelbiami neteisingi skaičiai arba klaidinančios rezultatų ištraukos, “Norstat” pasilieka teisę paskelbti tos pačios apklausos rezultatus, kad pateiktų teisingesnius ir neutralesnius duomenis.

Atkūrimas

“Norstat” nėra saistoma galimų klaidų pasiūlyme, kurias abi šalys laiko akivaizdžiomis. Tokios klaidos yra tiesioginės abipusės informacijos objektas be nepagrįsto delsimo.

Jei dėl kliento pateiktų klaidingų duomenų, atrankos sąrašų ir kt. rezultatų ar ataskaitų klaidų atsiranda klaidų, Norstat jas ištaiso kliento sąskaita.

Esant galimoms klaidoms dėl “Norstat” kaltės rezultatuose ar ataskaitose, “Norstat” įsipareigojimai apsiriboja taisymais, kurie klientui nekainuoja. Kitais atvejais, klaidų taisymas ar žalos atlyginimas yra nustatomas reminatis įstatymu.

Jokiomis aplinkybėmis “Norstat” negali būti laikoma atsakinga už bet kokius kliento finansinius nuostolius, patirtus dėl ” Norstat” pateiktų duomenų ar rezultatų naudojimo.

Force Majeure

“Norstat” neatsako už vėlavimą ar nesėkmę, atsiradusią dėl stichinių nelaimių, vyriausybės įsikišimo, embargo, streikų, darbo sunkumų, įrangos gedimų, oro sąlygų, rinkos tendencijų ar kitų priežasčių, kurių “Norstat” negali kontroliuoti.

Nesutarimai

Tiek klientas, tiek “Norstat” įsipareigoja laikytis etikos taisyklių ir ESOMAR paskelbtų gairių. Klientas turi būti informuotas, kad Norstat privalo veikti pagal Duomenų inspekcijos ir (arba) kitų oficialių institucijų pateiktas gaires.

Nesutarimus dėl šio susitarimo poveikio, turinio ir taikymo turėtų būti bandoma spręsti derybomis tarp susijusių šalių. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta, kiekviena šalis gali kreiptis į teismą.

Specialios sąlygos

Klientai Nyderlanduose, Austrijoje ir Vokietijoje turi savo sąlygas.