Salgs- og leveringsbetingelser

Dette dokument præciserer de salgs- og leveringsbetingelser, som Norstat anvender.

Betaling

Alle fakturaer fra Norstat har 15 dages betalingsfrist. Forsinket betaling medfører en yderligere debitering af reporenten + 8 procentpoint (p.a.). Projekter (>15 000 EUR) vil blive faktureret forud med 50% af det aftalte beløb ved indgået aftale og de resterende 50% ved projektets afslutning eller overførsel af data. En månedlig fakturering er mulig, hvis projektet har en varighed der overstiger 2 måneder. Dog kun muligt efter aftale.

Tilbuddet er baseret på valutakursen på datoen for tilbuddet. Norstat har ret til at genforhandle/justere tilbuddet, hvis valutakursen svinger med mere end 5% fra datoen for tilbuddet.

Forlængelse og gyldighed af et tilbud

Alle skriftlige og mundtlige tilbud fra Norstat er gyldige i 1 måned fra den dato, de blev givet, medmindre andet er aftalt. Alle opgaver, der udføres ud over det, der er angivet i det oprindelige tilbud, faktureres på timebasis efter Norstats gældende satser, efter aftale med kunden. Norstat forbeholder sig ret til at genforhandle den aftalte pris, hvis projektet forlænges, eller hvis tilbuddet er afgivet på baggrund af manglende eller ufuldstændige oplysninger fra kunden.

Aflysning eller forsinkelse

Ved aflysning af et aftalt projekt vil kunden blive faktureret 10% af den aftalte pris samt de faktiske omkostninger, der er påløbet frem til datoen for aflysning. Ved en forsinkelse af et projekt eller specifikke projektelementer vil de ekstra omkostninger, forsinkelsen medfører for Norstat , blive lagt til regningen. Det gælder også eventuelle ekstraomkostninger, der opstår på grund af manglende eller ufuldstændige oplysninger fra kundens side.
Fortrolighed

Der vil være gensidig fortrolighed mellem parterne om projekter, forretningshemmeligheder, koncepter og produkter. Dette omfatter også alle oplysninger, som ikke er alment kendte, men som er gjort tilgængelige for den anden part i forbindelse med et projekt.

Respondentoplysninger

Du må ikke anmode om, indsamle, registrere, bruge eller videregive nogen personligt identificerbare oplysninger relateret til respondenter i undersøgelsen. Personligt identificerbare oplysninger omfatter navne, adresser, geografiske placeringer, telefonnumre, kontonumre, medicinske oplysninger, licensnumre, køretøjsnumre, enhedsidentifikatorer, ISP-identifikatorer, maskinidentifikatorer, serienumre, URL’er, IP-adresser, personlige fotografiske eller andre identificerbare billeder og ethvert andet unikt identifikationsnummer, karakteristik eller kode.

Kunden garanterer, at ingen personlige data vil blive indsamlet via kundens spørgeskemaer, cookies placeret af kunden eller andre foranstaltninger implementeret af kunden i forbindelse med de tjenester eller produkter, der leveres af Norstat i henhold til disse vilkår. Alle cookies, som kunden placerer på respondenternes enheder, må kun bruges til optimering af brugeroplevelsen i forbindelse med undersøgelsen og ikke til andre formål. Kunden er ansvarlig for at informere respondenterne i overensstemmelse med den gældende lovgivning om evt. placering af cookies, de oplysninger der indsamles af cookies og det tilsigtede formål med kundens brug af sådanne oplysninger.

Juridiske rettigheder

Norstat ejer alle juridiske rettigheder til bud og tilbud på et givent projekt, som er foreslået af Norstat, medmindre der er aftalt honorar for det arbejde, afgivelse af tilbud indebærer. Sådanne bud og tilbud er beskyttet ved lov mod mulig videreformidling til Norstatskonkurrenter.

Alle data, spørgeskemaet, den resulterende analyse og rapporter tilhører kunden. Undtaget fra dette er syndikerede undersøgelser eller standardiserede produkter og projekter, hvor Norstat ejer de patenterede rettigheder. Kunden garanterer, at ingen personlige data vil blive indsamlet via kundens spørgeskemaer, cookies placeret af kunden eller andre foranstaltninger implementeret af kunden i forbindelse med de tjenester eller produkter, der leveres af Norstat i henhold til disse vilkår. Alle cookies, som kunden placerer på respondenternes enheder, må kun bruges til optimering af brugeroplevelsen i forbindelse med undersøgelsen og ikke til andre formål. Kunden er ansvarlig for at informere respondenterne i overensstemmelse med den gældende lovgivning om evt. placering af cookies, de oplysninger der indsamles af cookies og det tilsigtede formål med kundens brug af sådanne oplysninger.

Analysemetoder, tekniske hjælpemidler og computersystemer, der anvendes i et givent projekt tilhører ikke kunden, og kunden har ikke eneret til nogen af disse. Dette omfatter design og layout af online-rapporter, kunders webportaler hos Norstat, formularer og rapporter.

Udgivelse

Både kundens og Norstats navn skal oplyses ved offentliggørelse af resultater fra projekter, der er gennemført af Norstat. Bemærk venligst, at det er særligt vigtigt at offentliggøre eventuelle forbehold og usikkerheder vedrørende de kvoter, som undersøgelsen er baseret på, i forbindelse med webbaserede undersøgelser.

Hvis der offentliggøres forkerte tal eller misvisende uddrag af resultaterne, forbeholder Norstat sig ret til at offentliggøre resultaterne fra den samme undersøgelse for at give et mere korrekt og neutralt billede.

Fejlretning

Norstat er ikke bundet af eventuelle fejl i et tilbud, som af begge parter kan betragtes som åbenlyse. Sådanne fejl skal oplyses til den anden part så snart fejlen opdages og uden ubegrundet forsinkelse.

Hvis der opstår fejl i resultaterne eller rapporterne på grund af fejlagtige data, udvælgelseslister osv. leveret af kunden, vil Norstat foretage rettelserne for kundens regning.

Ved eventuelle fejl, der skyldes Norstat i resultater eller rapporter, er Norstatsforpligtelse begrænset til at foretage rettelser uden yderligere omkostninger for kunden. Bortset fra dette dækker den danske lov inddrivelse og korrektion af fejl generelt.

Norstat kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for kundens eventuelle økonomiske tab som følge af brugen af data eller resultater produceret af Norstat.

Force Majeure

Norstat er ikke ansvarlig for forsinkelser eller fejl forårsaget af eller som følge af naturkatastrofer, regeringsindgreb, embargoer, strejker, arbejdsvanskeligheder, udstyrsfejl, vejrlig, markedstendenser eller andre årsager uden for Norstats kontrol.

Uoverensstemmelser

Både kunden og Norstat er forpligtet til at følge de etiske regler samt de retningslinjer, der er udgivet af brancheorganisationen ESOMAR. Kunden skal gøres opmærksom på, at Norstat er forpligtet til at operere inden for de retningslinjer, som Datatilsynet og/eller andre offentlige myndigheder udstikker.

Uoverensstemmelser om denne aftales virkning, indhold og anvendelse bør søges løst gennem forhandlinger mellem de involverede parter. Hvis man ikke kan nå frem til en konklusion, kan hver af parterne kræve, at en domstol træffer en konklusion.

Særlige vilkår

Kunder i Holland, Østrig og Tyskland har deres egne vilkår.