Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ marknadsundersökning

Det finns olika metoder och typer av marknadsundersökningar, som var och en tjänar specifika syften och ger olika typer av insikter. Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling är två olika men kompletterande sätt att få insikter genom undersökning.

Både kvalitativa och kvantitativa metoder är viktiga verktyg för företag som vill förstå sin målgrupp, samla in värdefulla insikter och fatta välgrundade beslut. Men vad skiljer dem åt och hur bidrar de till en heltäckande marknadsföringsstrategi? I denna utforskning går vi igenom de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ marknadsundersökning och belyser när och hur man kan använda respektive metod för att få en djupare förståelse för konsumenternas beteende och preferenser.

Kvantitativ marknadsundersökning

Kvantitativ undersökning kan definieras som en systematisk undersökning av fenomen genom att samla in kvantifierbara data och använda statistiska metoder. Med andra ord är det insamling av data som är numeriska till sin natur. Den är idealisk för att identifiera trender och medelvärden, göra förutsägelser och generalisera resultat för stora populationer. Kvantitativa forskare strävar efter urval som gör det möjligt för dem att dra tillförlitliga slutsatser om motsvarande population. De börjar ofta med en hypotes och samlar sedan in data som kan användas för att avgöra om data stöder hypotesen. Några av fördelarna med kvantitativ forskning är att det går relativt snabbt att samla in tillförlitliga och korrekta data, att partiskhet elimineras och att dataanalysen får ett större omfång.

Datainsamlingsmetoder för kvantitativ forskning

 • Sannolikhetssampling
 • Surveys
 • Telefonintervjuer (CATI)
 • Face-to-face intervjuer
 • Computer assisted interviews (CAPI)
 • Strukturerad observation
 • Granskning av dokument

Kvalitativ marknadsundersökning

Kvalitativ undersökning definieras som en metod som fokuserar på att samla in data genom öppen och konversationsinriktad kommunikation. Det handlar om att få en bättre förståelse för “vad” människor tycker, och “varför” de tycker så. Denna metod går djupare in på individer i en population, som inte nödvändigtvis är representativ för hela populationen och inte kan generaliseras på samma sätt som kvantitativ undersökning. Kvalitativ undersökning är en utforskande metod och kan leda till att en hypotes formuleras. Forskare använder denna metod för att fördjupa de tillgängliga uppgifterna. Några av fördelarna med kvalitativ undersökning är att man kan fånga upp förändrade attityder, lägga till sammanhang till data, tillhandahålla en mer flexibel strategi och den kan vara mer riktad.

Datainsamlingsmetoder för kvalitativ undersökning

 • Personliga intervjuer
 • Fokusgrupp (online och fysisk)
 • Onlinechatt
 • Onlinecommunity
 • Observation
 • Enkäter med öppna frågor
 • Fallstudier

De viktigaste skillnaderna

De viktigaste skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning handlar om vilken typ av data som samlas in, syftet med undersökningen, urvalsstorlek, datainsamlingsmetoder, generalisering och graden av subjektivitet eller objektivitet. Nedan följer en översikt över de viktigaste skillnaderna mellan metoderna.

Typ av data: Kvantitativ undersökning handlar om numeriska data, med fokus på kvantifierbara variabler, medan kvalitativ undersökning handlar om icke-numeriska data och information.

Syfte: Kvantitativa metoder syftar till att identifiera mönster och trender i en datauppsättning, och målet är att ge exakta svar och testa hypoteser. Kvalitativ forskning syftar till att utforska bakomliggande orsaker, motiv och åsikter. Den går på djupet av mänskligt beteende.

Urvalsstorlek: I kvantitativ forskning används ofta större urval för att säkerställa statistisk signifikans och generaliserbarhet. Kvalitativ forskning omfattar mindre urval, ofta ett dussin deltagare eller ännu färre.

Metoder för datainsamling: Kvantitativa data samlas in genom strukturerade enkäter eller observationer med slutna frågor. Kvalitativa data samlas in genom metoder som intervjuer, fokusgrupper, observationer och öppna enkäter.

Generalisering: Kvantitativa forskare försöker generalisera resultaten till en större population, baserat på principerna för sannolikhet och statistik. Å andra sidan fokuserar kvalitativ forskning på konceptuell generalisering och försöker förstå sammanhanget och de faktorer som påverkar en viss grupp.

Subjektivitet kontra objektivitet: Kvantitativ undersökning strävar efter objektivitet och replikerbarhet, vilket innebär att olika undersökare ska komma fram till samma slutsatser när de analyserar data. Kvalitativ undersökning har ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till undersökarnas subjektivitet och deras egna tolkningar. Flera undersökare kan analysera samma data och komma fram till något olika slutsatser.

Kvantitativt eller kvalitativt?

Så vilken metod ska du välja för din studie? Vi föreslår att du kombinerar de två metoderna, eftersom de kompletterar varandra när de används på rätt sätt. Kombinationen av dessa kan leda till en mer omfattande och nyanserad förståelse av ditt mål.

På Norstat har vi erfarenhet av båda tillvägagångssätten och samlar in data med en mängd olika metoder. Vi väljer rätt metod för dina behov och anpassar datainsamlingen så att den passar just din studie.

Är du intresserad av att veta mer?

En grundlig marknadsundersökning är nödvändig för att förstå alla aspekter av den marknad som ditt företag verkar på. I en tid då konsumenterna söker erkännande och tillfredsställelse av sina behov blir marknadsundersökningar en ovärderlig tillgång. Läs mer om marknadsundersökningar nedan.

En guide till marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är hörnstenen i ett välgrundat beslutsfattande för företag. Utforska vad marknadsundersökningar är och hur man gör dem effektivt.

Läs mer

Metoder

Få en översikt över de olika metoder vi använder för vår datainsamling

Läs mer

Primär och sekundär undersökning

Utforska de viktigaste skillnaderna och fördelarna med att genomföra primära och sekundära marknadsundersökningar

Läs mer