Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen markkinatutkimuksen ero

Markkinatutkimusmenetelmiä ja -tyyppejä on erilaisia, ja jokaisella niistä on omat tavoitteensa, ja niistä saadaan erityyppisiä tietoja. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen lähestymistapa tiedonkeruuseen ovat kaksi erilaista mutta toisiaan täydentävää tapaa saada tietoa tutkimuksen avulla.

Sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset menetelmät ovat olennaisia välineitä yrityksille, jotka haluavat ymmärtää kohderyhmäänsä, kerätä arvokasta tietoa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Mutta mikä erottaa ne toisistaan ja miten ne edistävät kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa? Tässä tutkimuksessa perehdymme kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen markkinatutkimuksen välisiin peruseroihin ja selvitämme, milloin ja miten kumpaakin menetelmää kannattaa käyttää kuluttajien käyttäytymisen ja mieltymysten syvällisempään ymmärtämiseen.

Kvantitatiivinen markkinatutkimus

Kvantitatiivinen tutkimus voidaan määritellä ilmiöiden järjestelmälliseksi tutkimiseksi keräämällä mitattavissa olevia tietoja ja käyttämällä tilastollisia menetelmiä. Toisin sanoen kyse on luonteeltaan numeeristen tietojen keräämisestä. Se sopii erinomaisesti trendien ja keskiarvojen tunnistamiseen, ennusteiden tekemiseen ja tulosten yleistämiseen suurista populaatioista. Kvantitatiiviset tutkijat pyrkivät ottamaan otoksia, joiden avulla he voivat tehdä luotettavia päätelmiä vastaavasta perusjoukosta. Ne aloittavat usein hypoteesin laatimisen ja keräävät sitten tietoja, joiden avulla voidaan määrittää, tukevatko tiedot hypoteesia. Kvantitatiivisen tutkimuksen etuihin kuuluu muun muassa se, että luotettavia ja tarkkoja tietoja voidaan kerätä suhteellisen nopeasti, se eliminoi ennakkoluulot ja tietojen analysointi on laajempaa.

Kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät

 • Todennäköisyysnäytteenotto
 • Kyselyt
 • Puhelinhaastattelut
 • Henkilökohtaiset haastattelut
 • Tietokoneavusteiset haastattelut (CAPI)
 • Strukturoitu havainnointi
 • Asiakirjojen tarkastelu

Laadullinen markkinatutkimus

Laadullinen tutkimus määritellään menetelmäksi, jossa keskitytään tietojen hankkimiseen avoimen ja keskustelevan viestinnän avulla. Kyse on paremmasta ymmärryksestä siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja miksi he ajattelevat niin. Tässä menetelmässä perehdytään syvällisemmin populaation yksilöihin, mikä ei välttämättä edusta koko populaatiota, eikä sitä voida yleistää samalla tavalla kuin kvantitatiivista tutkimusta. Kvalitatiivinen tutkimus on kartoittava menetelmä, ja se voi johtaa hypoteesin laatimiseen. Tutkijat käyttävät tätä menetelmää lisätäkseen syvyyttä saatavilla oleviin tietoihin. Laadullisen tutkimuksen etuja ovat muun muassa muuttuvien asenteiden huomioon ottaminen, kontekstin lisääminen tietoihin, joustavampi lähestymistapa ja kohdennetumpi tutkimus.

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät

 • Henkilökohtaiset haastattelut
 • Kohderyhmä (verkossa ja fyysisesti)
 • Online-chat
 • Verkkoyhteisö
 • Havainto
 • Avoimia kysymyksiä sisältävät kyselyt
 • Esimerkkitapauksia

Tärkeimmät erot

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tärkeimmät erot liittyvät kerätyn tiedon tyyppiin, tutkimuksen tarkoitukseen, otoksen kokoon, tiedonkeruumenetelmiin, yleistettävyyteen ja subjektiivisuuden tai objektiivisuuden asteeseen. Seuraavassa esitetään yleiskatsaus menetelmien keskeisiin eroihin.

Tietotyyppi: Kvantitatiivinen tutkimus käsittelee numeerisia tietoja ja keskittyy määrällisiin muuttujiin, kun taas kvalitatiivinen tutkimus käsittelee muita kuin numeerisia tietoja ja informaatiota.

Tarkoitus: Tavoitteena on antaa tarkkoja vastauksia ja testata hypoteeseja. Laadullisella tutkimuksella pyritään tutkimaan taustalla olevia syitä, motiiveja ja mielipiteitä. Se syventyy ihmisen käyttäytymisen syvyyksiin.

Otoskoko: Tilastollisen merkitsevyyden ja yleistettävyyden varmistamiseksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein suurempia otoskokoja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otoskoko on pienempi, usein kymmenkunta osallistujaa tai jopa vähemmän.

Tiedonkeruumenetelmät: Kvantitatiiviset tiedot kerätään strukturoiduilla kyselytutkimuksilla tai havainnoinnilla, joissa on suljettuja kysymyksiä. Kvalitatiivista tietoa kerätään esimerkiksi haastattelujen, kohderyhmien, havainnoinnin ja avoimien kyselyjen avulla.

Yleistäminen: Kvantitatiiviset tutkijat pyrkivät todennäköisyys- ja tilastotieteen periaatteiden mukaisesti yleistämään havaintojaan suureen perusjoukkoon. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa keskitytään käsitteelliseen yleistämiseen ja pyritään ymmärtämään kontekstia ja tiettyyn ryhmään vaikuttavia tekijöitä.

Subjektiivisuus vs. objektiivisuus: Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii objektiivisuuteen ja toistettavuuteen, mikä tarkoittaa, että eri tutkijoiden pitäisi päätyä samoihin johtopäätöksiin analysoidessaan aineistoa. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavassa tunnustetaan tutkijoiden subjektiivisuus ja heidän omat tulkintansa. Useat tutkijat saattavat analysoida samoja tietoja ja päätyä hieman erilaisiin johtopäätöksiin.

Kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen?

Kumpi menetelmä sinun pitäisi siis valita tutkimukseesi? Suosittelemme näiden kahden menetelmän yhdistämistä, sillä oikein tehtynä ne täydentävät toisiaan. Niiden yhdistelmä voi johtaa kattavampaan ja vivahteikkaampaan ymmärrykseen tavoitteestasi.

Norstatilla on kokemusta molemmista lähestymistavoista, ja keräämme tietoja useilla eri menetelmillä. Valitsemme tarpeisiisi sopivan menetelmän ja sovitamme tiedonkeruun tutkimukseesi sopivaksi.

Haluatko oppia lisää?

Perusteellisen markkinatutkimuksen tekeminen on välttämätöntä, jotta ymmärrät kaikki näkökohdat markkinoilla, joilla yrityksesi toimii. Aikakaudella, jolloin kuluttajat etsivät tunnustusta ja tarpeidensa täyttämistä, markkinatutkimuksesta tulee korvaamaton voimavara. Lue lisää markkinatutkimuksesta alla.

Opas markkinatutkimukseen

Markkinatutkimus on yritysten tietoon perustuvan päätöksenteon kulmakivi. Tutustu siihen, mitä markkinatutkimus on ja miten se tehdään tehokkaasti.

Lue lisää

Metodit

Hanki yleiskatsaus tiedonkeruussa käyttämiimme eri menetelmiin.

Lue lisää

Ensisijainen ja toissijainen tutkimus

Tutustu ensisijaisen ja toissijaisen markkinatutkimuksen tärkeimpiin eroihin ja etuihin.

Lue lisää