Kvalitatiivse ja kvantitatiivse turu-uuringu erinevus

Turu-uuringute metoodika ja tüübid on erinevad, igaüks neist teenib konkreetseid eesmärke ja annab eri liiki teadmisi. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemisviis andmete kogumiseks on kaks erinevat, kuid üksteist täiendavat viisi, kuidas uurimuse kaudu teadmisi saada.

Nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed meetodid on olulised vahendid ettevõtete jaoks, kes soovivad mõista oma sihtrühma, koguda väärtuslikke teadmisi ja teha teadlikke otsuseid. Kuid mis eristab neid ja kuidas nad aitavad kaasa terviklikule turundusstrateegiale? Selles uurimuses käsitleme kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete turu-uuringute põhilisi erinevusi, selgitades, millal ja kuidas kasutada mõlemat meetodit, et saada sügavam arusaam tarbijate käitumisest ja eelistustest.

Kvantitatiivsed turu-uuringud

Kvantitatiivsed uuringud võib määratleda kui nähtuste süstemaatilist uurimist mõõdetavate andmete kogumise ja statistiliste meetodite rakendamise teel. Teisisõnu, see on andmete kogumine, mis on numbrilist laadi. See sobib ideaalselt suundumuste ja keskmiste tuvastamiseks, prognooside tegemiseks ja tulemuste üldistamiseks suurte populatsioonide puhul. Kvantitatiivsed uurijad püüavad leida valimeid, mis võimaldavad teha usaldusväärseid järeldusi vastava populatsiooni kohta. Nad alustavad sageli hüpoteesist ja koguvad seejärel andmeid, mille abil saab kindlaks teha, kas andmed toetavad hüpoteesi. Kvantitatiivse uuringu eeliste hulka kuulub võimalus koguda usaldusväärseid ja täpseid andmeid suhteliselt kiiresti, see välistab erapoolikuse ja võimaldab andmete analüüsi laiemat ulatust.

Kvantitatiivse uuringu andmekogumismeetodid

 • Tõenäosusproovide võtmine
 • Uuringud
 • Telefoniküsitlused (CATI)
 • Isiklik intervjuu
 • Arvutipõhised intervjuud (CAPI)
 • Struktureeritud vaatlus
 • Dokumendi läbivaatamine

Kvalitatiivne turu-uuring

Kvalitatiivne uuring on määratletud kui meetod, mis keskendub andmete saamisele avatud ja vestlusliku suhtluse kaudu. Küsimus on selles, kuidas paremini mõista, mida inimesed arvavad ja miks nad nii arvavad. Selle meetodi puhul uuritakse põhjalikumalt üksikisikuid populatsioonis, mis ei pruugi olla kogu populatsiooni jaoks representatiivne ja mida ei saa samamoodi üldistada nagu kvantitatiivseid uuringuid. Kvalitatiivne uuring on uurimuslik meetod ja võib viia hüpoteesi koostamiseni. Teadlased kasutavad seda meetodit, et lisada olemasolevatele andmetele rohkem sügavust. Mõned kvalitatiivse uuringu eelised hõlmavad muutuvate hoiakute kajastamist, andmete konteksti lisamist, paindlikumat lähenemist ja sihtotstarbelisemat uurimist.

Kvalitatiivse uuringu andmekogumismeetodid

 • Isiklikud intervjuud
 • Fookusgrupp (veebipõhine ja füüsiline)
 • Veebivestlus
 • Veebikogukond
 • Vaatlus
 • Avatud küsimustega küsitlused
 • Kliendilood

Peamised erinevused

Üldiselt on peamised erinevused kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu vahel seotud kogutud andmete liigi, uuringu eesmärgi, valimi suuruse, andmekogumismeetodite, üldistamise ja subjektiivsuse või objektiivsuse astmega. Allpool on esitatud ülevaade meetodite peamistest erinevustest.

Andmetüüp: Kvantitatiivsed uuringud tegelevad arvuliste andmetega, keskendudes mõõdetavatele muutujatele, samas kui kvalitatiivsed uuringud tegelevad mittenumbriliste andmete ja teabega.

Eesmärk: Kvantitatiivne eesmärk on tuvastada mustreid ja suundumusi andmekogumis ning eesmärk on anda täpseid vastuseid ja testida hüpoteese. Kvalitatiivse uuringu eesmärk on uurida põhjuseid, motiive ja arvamusi. See süveneb inimkäitumise sügavustesse.

Valimi suurus: Kvantitatiivsed uuringud hõlmavad sageli suuremat valimit, et tagada statistiline olulisus ja üldistatavus. Kvalitatiivsed uuringud hõlmavad väiksemat valimit, mis on sageli suurusjärgus kümmekond osalejat või isegi vähem.

Andmete kogumise meetodid: Kvantitatiivsed andmed kogutakse struktureeritud küsitluste või vaatluste abil, mis sisaldavad suletud küsimusi. Kvalitatiivseid andmeid kogutakse selliste meetodite abil nagu intervjuud, fookusgrupid, vaatlused ja avatud küsitlused.

Üldistus: Kvantitatiivsed uurijad püüavad üldistada tulemusi suuremale populatsioonile, tuginedes tõenäosuse ja statistika põhimõtetele. Teisalt keskendutakse kvalitatiivsete uuringute puhul kontseptuaalsele üldistamisele, püüdes mõista konteksti ja tegureid, mis mõjutavad konkreetset rühma.

Subjektiivsus vs. objektiivsus: Kvantitatiivsed uuringud püüavad saavutada objektiivsust ja korratavust, mis tähendab, et erinevad uurijad peaksid andmete analüüsimisel jõudma samadele järeldustele. Kvalitatiivsete uuringute lähenemisviis tunnistab uurijate subjektiivsust ja nende enda tõlgendusi. Mitu uurijat võivad analüüsida samu andmeid ja jõuda veidi erinevatele järeldustele.

Kvantitatiivne või kvalitatiivne?

Millise meetodi peaksite siis oma uuringuks valima? Soovitame neid kahte meetodit kombineerida, sest kui neid õigesti teha, täiendavad nad teineteist. Nende kombinatsioon võib viia teie eesmärgi põhjalikuma ja nüansirikkama mõistmiseni.

Meil Norstatil on kogemusi mõlemas lähenemisviisis ja me kogume andmeid erinevate meetoditega. Me valime teie vajadustele sobiva meetodi ja kohandame andmete kogumise teie uuringule sobivaks.

Soovite rohkem teada saada?

Põhjalike turu-uuringute läbiviimine on oluline, et mõista kõiki aspekte turul, kus teie ettevõte tegutseb. Ajastul, mil tarbijad otsivad tunnustust ja oma vajaduste rahuldamist, muutub turu-uuring hindamatuks väärtuseks. Lisateave turu-uuringute kohta allpool.

Turu-uuringute juhend

Turu-uuringud on ettevõtete teadlike otsuste tegemise nurgakivi. Uurige, mis on turu-uuring ja kuidas seda tõhusalt teha.

Loe lähemalt

Meetodid

Saate ülevaate erinevatest meetoditest, mida me kasutame andmete kogumiseks.

Loe lähemalt

Primaar- ja sekundaaruuringud

Tutvuge primaarse ja sekundaarse turu-uuringu läbiviimise peamiste erinevuste ja hüvedega.

Loe lähemalt