Forskellen mellem kvalitativ- og kvantitativ markedsundersøgelse

Der findes forskellige metoder og typer af markedsundersøgelser, som hver især tjener specifikke formål og giver forskellige typer af indsigt. De kvalitative og kvantitative tilgange til dataindsamling er to forskellige, men komplementære måder at opnå indsigt gennem forskning.

Både kvalitative og kvantitative metoder er vigtige værktøjer for virksomheder, der ønsker at forstå deres målgruppe, indsamle værdifulde indsigter og træffe informerede beslutninger. Men hvad adskiller dem fra hinanden, og hvordan bidrager de til en omfattende marketingstrategi? I denne udforskning dykker vi ned i de grundlæggende forskelle mellem kvalitativ og kvantitativ markedsundersøgelse og kaster lys over, hvornår og hvordan man bruger hver metode til at få en dybere forståelse af forbrugernes adfærd og præferencer.

Kvantitativ markedsundersøgelse

Kvantitativ forskning kan defineres som en systematisk undersøgelse af fænomener ved at indsamle kvantificerbare data og udføre statistiske teknikker. Med andre ord er det indsamling af data, der er numeriske i deres natur. Det er ideelt til at identificere tendenser og gennemsnit, lave forudsigelser og generalisere resultater for store populationer. Kvantitative forskere stræber efter stikprøver, der giver dem mulighed for at drage pålidelige konklusioner om den tilsvarende population. De starter ofte med en hypotese og indsamler derefter data, som kan bruges til at afgøre, om dataene understøtter hypotesen. Nogle af fordelene ved kvantitativ forskning er, at man relativt hurtigt kan indsamle pålidelige og præcise data, at man undgår bias, og at man får et større omfang af dataanalyse.

Dataindsamlingsmetoder til kvantitativ forskning

 • Sandsynlighedsprøveudtagning
 • Undersøgelser
 • Telefoninterviews (CATI)
 • Interviews ansigt til ansigt
 • Computerassisterede interviews (CAPI)
 • Struktureret observation
 • Gennemgang af dokumenter

Kvalitativ markedsundersøgelse

Kvalitativ forskning er defineret som en metode, der fokuserer på at indhente data gennem åben og dialogbaseret kommunikation. Det handler om at få en bedre forståelse af, “hvad” folk tænker, og “hvorfor” de tænker sådan. Denne metode går mere i dybden med enkeltpersoner i en population, som ikke nødvendigvis er repræsentativ for hele populationen og ikke kan generaliseres på samme måde som kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning er en udforskende metode, som kan føre til opstilling af en hypotese. Forskere bruger denne metode til at tilføje mere dybde til de tilgængelige data. Nogle af fordelene ved kvalitativ forskning er, at den fanger skiftende holdninger, tilføjer kontekst til data, giver en mere fleksibel tilgang og kan være mere målrettet.

Dataindsamlingsmetoder til kvalitativ forskning

 • Personlige interviews
 • Fokusgruppe (online og fysisk)
 • Online chat
 • Online fællesskab
 • Observation
 • Spørgeskemaer med åbne spørgsmål
 • Cases

De vigtigste forskelle

Overordnet set drejer de største forskelle mellem kvalitativ og kvantitativ forskning sig om typen af data, der indsamles, formålet med forskningen, stikprøvestørrelse, dataindsamlingsmetoder, generalisering og graden af subjektivitet eller objektivitet, der er involveret. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste forskelle mellem metoderne.

Datatype: Kvantitativ forskning beskæftiger sig med numeriske data og fokuserer på kvantificerbare variabler, mens kvalitativ forskning beskæftiger sig med ikke-numeriske data og informationer.

Formål: Kvantitativ har til formål at identificere mønstre og tendenser i et datasæt, og målet er at give præcise svar og teste hypoteser. Kvalitativ forskning har til formål at udforske underliggende årsager, motivationer og meninger. Den dykker ned i dybden af menneskelig adfærd.

Stikprøvestørrelse: Kvantitativ forskning involverer ofte større stikprøvestørrelser for at sikre statistisk signifikans og generaliserbarhed. Kvalitativ forskning involverer mindre stikprøvestørrelser, ofte omkring et dusin deltagere eller endnu mindre.

Dataindsamlingsmetoder: Kvantitative data indsamles gennem strukturerede spørgeskemaer eller observationer med lukkede spørgsmål. Kvalitative data indsamles gennem metoder som interviews, fokusgrupper, observationer og åbne spørgeskemaer.

Generalisering: Kvantitative forskere søger at generalisere resultaterne til en større population, baseret på principperne for sandsynlighed og statistik. På den anden side fokuserer kvalitativ forskning på konceptuel generalisering og søger at forstå konteksten og de faktorer, der påvirker en bestemt gruppe.

Subjektivitet vs. objektivitet: Kvantitativ forskning stræber efter objektivitet og reproducerbarhed, hvilket betyder, at forskellige forskere skal nå frem til de samme konklusioner, når de analyserer data. Kvalitativ forskning har en tilgang, der anerkender forskernes subjektivitet og deres egne fortolkninger. Flere forskere kan analysere de samme data og nå frem til lidt forskellige konklusioner.

Kvantitativt eller kvalitativt?

Så hvilken metode skal du vælge til din undersøgelse? Vi foreslår at kombinere de to metoder, fordi de supplerer hinanden, når de gøres rigtigt. Deres kombination kan føre til en mere omfattende og nuanceret forståelse af dit mål.

Hos Norstat har vi erfaring med begge tilgange og indsamler data ved hjælp af en række forskellige metoder. Vi vælger den rigtige metode til dine behov og tilpasser dataindsamlingen til din undersøgelse.

Er du interesseret i at vide mere?

En grundig markedsundersøgelse er afgørende for at forstå alle aspekter af det marked, din virksomhed opererer på. I en tid, hvor forbrugerne søger anerkendelse og opfyldelse af deres behov, bliver markedsundersøgelser et uvurderligt aktiv. Læs mere om markedsundersøgelser nedenfor.

En guide til markedsundersøgelser

Markedsundersøgelser er hjørnestenen i informeret beslutningstagning for virksomheder. Udforsk, hvad markedsundersøgelser er, og hvordan man gør det effektivt.

Få mere at vide

Metoder

Få et overblik over de forskellige metoder, vi bruger til vores dataindsamling.

Få mere at vide

Primær og sekundær markedsanalyse

Udforsk de vigtigste forskelle og fordele ved at udføre primære og sekundære markedsanalyser

Få mere at vide