Forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ markedsundersøkelse

Det finnes ulike metoder og typer markedsundersøkelser, som hver tjener spesifikke mål og låser opp ulike typer innsikt. De kvalitative og kvantitative tilnærmingene til datainnsamling er to distinkte, men komplementære måter å få innsikt på gjennom forskning.

Både kvalitative og kvantitative metoder er essensielle verktøy for virksomheter som ønsker å forstå sin målgruppe, samle verdifull innsikt og ta informerte beslutninger. Men hva skiller dem fra hverandre, og hvordan bidrar de til en helhetlig markedsføringsstrategi? I denne utforskningen dykker vi ned i de grunnleggende forskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ markedsundersøkelse, og kaster lys over når og hvordan man kan bruke hver metode for å få en dypere forståelse av forbrukeratferd og preferanser.

Kvantitativ markedsundersøkelse

Kvantitativ forskning kan defineres som en systematisk undersøkelse av fenomener ved å samle inn kvantifiserbare data og utføre statistiske teknikker. Det er med andre ord innsamlingen av data som er numerisk . Den er ideell for å identifisere trender og gjennomsnitt, lage spådommer og generalisere resultater for store populasjoner. Kvantitative forskere streber etter prøver som lar dem trekke pålitelige konklusjoner om den tilsvarende populasjonen. De starter ofte med en hypotese, og samler deretter inn data som kan brukes til å avgjøre om dataene støtter hypotesen. Noen av fordelene med kvantitativ forskning inkluderer å kunne samle pålitelige og nøyaktige data relativt raskt, det eliminerer skjevheter og du får et bredere spekter av dataanalyse.

Datainnsamlingsmetoder for kvantitativ forskning

 • Sannsynlighetsprøvetaking
 • Undersøkelser
 • Telefonintervjuer (CATI)
 • Ansikt til ansikt intervjuer
 • Dataassisterte intervjuer (CAPI)
 • Strukturert observasjon
 • Dokumentgjennomgang

Kvalitativ markedsundersøkelse

Kvalitativ forskning er definert som en metode som fokuserer på å skaffe data gjennom åpen kommunikasjon og samtale. Det handler om å få en bedre forståelse av «hva» folk tenker, og «hvorfor» de tror det. Denne metoden går mer i dybden på individer i en populasjon, som ikke nødvendigvis er representativ for hele befolkningen og ikke kan generaliseres på samme måte som kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning er en utforskende metode, og kan føre til generering av en hypotese. Forskere bruker denne metoden for å legge mer dybde til de tilgjengelige dataene. Noen av fordelene med kvalitativ forskning inkluderer å fange opp endrede holdninger, legge til kontekst til data, gi en mer fleksibel tilnærming og den kan være mer målrettet.

Datainnsamlingsmetoder for kvalitativ forskning

 • Personlige intervjuer
 • Fokusgruppe (online og fysisk)
 • Nettprat
 • Nettsamfunn
 • Observasjon
 • Spørreundersøkelser med åpne spørsmål
 • Casestudier

De viktigste forskjellene

Samlet sett dreier hovedforskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ forskning seg rundt typen data som samles inn, formålet med forskningen, utvalgsstørrelse, datainnsamlingsmetoder, generalisering og graden av subjektivitet eller objektivitet som er involvert. Nedenfor er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom metodene.

Datatype: Kvantitativ forskning omhandler numeriske data, med fokus på kvantifiserbare variabler, mens kvalitativ forskning omhandler ikke-numerisk data og informasjon.

Hensikt: Kvantitativ har som mål å identifisere mønstre og trender i et datasett, og målet er å gi presise svar og teste hypoteser. Kvalitativ forskning tar sikte på å utforske underliggende årsaker, motivasjoner og meninger. Den dykker ned i dybden av menneskelig atferd.

Utvalgsstørrelse: Kvantitativ forskning involverer ofte større utvalgsstørrelser for å sikre statistisk signifikans og generaliserbarhet. Kvalitativ forskning involverer mindre utvalgsstørrelser, ofte i størrelsesorden et dusin deltakere, eller enda mindre.

Datainnsamlingsmetoder: Kvantitative data samles inn gjennom strukturerte undersøkelser eller observasjoner med lukkede spørsmål. Kvalitative data samles inn gjennom metoder som intervjuer, fokusgrupper, observasjoner og åpne undersøkelser.

Generalisering: Kvantitative forskere søker å generalisere funnene til en større populasjon, basert på prinsippene om sannsynlighet og statistikk. På den annen side fokuserer kvalitativ forskning på konseptuell generalisering, og søker å forstå konteksten og faktorer som påvirker en bestemt gruppe.

Subjektivitet vs objektivitet: Kvantitativ forskning streber etter objektivitet og replikerbarhet, noe som betyr at ulike forskere bør komme frem til de samme konklusjonene når de analyserer dataene. Kvalitativ forskning har en tilnærming som anerkjenner forskernes subjektivitet og deres egne tolkninger. Flere forskere kan analysere de samme dataene og komme til litt forskjellige konklusjoner.

Kvantitativ eller kvalitativ?

Så hvilken metode bør du velge for studiet ditt? Vi foreslår å kombinere de to metodene , fordi de utfyller hverandre når de gjøres riktig. Kombinasjonen deres kan føre til en mer omfattende og nyansert forståelse av målet ditt.

I Norstat har vi erfaring med begge tilnærminger, og samler inn data med en rekke ulike metoder. Vi vil velge riktig metode for dine behov, og tilpasse datainnsamlingen tilpasset din studie.

Interessert i å lære mer?

Det er viktig å gjennomføre grundige markedsundersøkelser for å forstå alle aspekter av markedet virksomheten din opererer i. I en tid hvor forbrukere søker anerkjennelse og oppfyllelse av deres behov, blir markedsundersøkelser en uvurderlig ressurs. Lær mer om markedsundersøkelser nedenfor.

En guide til markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er hjørnesteinen i informert beslutningstaking for bedrifter. Utforsk hva markedsundersøkelser er, og hvordan du gjør det effektivt.

Les mer

Metoder

Få en oversikt over de ulike metodene vi bruker for vår datainnsamling

Les mer

Primær- og sekundærforskning

Utforsk de viktigste forskjellene og fordelene ved å utføre primære og sekundære markedsundersøkelser

Les mer