Verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek

Er zijn verschillende methodes en soorten marktonderzoek, elk met specifieke doelstellingen en het ontsluiten van verschillende inzichten. De kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen van dataverzameling zijn twee verschillende maar complementaire manieren om inzichten te verkrijgen door middel van onderzoek.

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden zijn essentiële hulpmiddelen voor bedrijven die hun doelgroep willen begrijpen, waardevolle inzichten willen verzamelen en weloverwogen beslissingen willen nemen. Maar wat onderscheidt ze van elkaar, en hoe dragen ze bij aan een uitgebreide marketingstrategie? In dit artikel duiken we in de fundamentele verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek, waarbij we laten zien wanneer en hoe je elke methode kunt gebruiken om een beter inzicht te krijgen in consumentengedrag en -voorkeuren.

Kwantitatief marktonderzoek

Kwantitatief onderzoek kan gedefinieerd worden als een systematisch onderzoek van verschijnselen door meetbare data te verzamelen en statistische technieken uit te voeren. Met andere woorden, het gaat om het verzamelen van data datnumeriek van aard is. Het is ideaal voor het identificeren van trends en gemiddelden, het maken van voorspellingen en het generaliseren van resultaten voor grote populaties. Kwantitatieve onderzoekers streven naar steekproeven waarmee ze betrouwbare conclusies kunnen trekken over de corresponderende populatie. Ze beginnen vaak met een hypothese en verzamelen dan data die gebruikt kunnen worden om te bepalen of de data de hypothese ondersteunen. Enkele van de voordelen van kwantitatief onderzoek zijn onder andere dat het mogelijk is om relatief snel betrouwbare en nauwkeurige data kunt verzamelen, het elimineert vooroordelen en je krijgt een breder bereik voor data-analyse.

Dataverzamelingsmethoden voor kwantitatief onderzoek

 • Kansberekening
 • Enquêtes
 • Telefonische interviews (CATI)
 • Persoonlijke interviews
 • Computerondersteunde interviews (CAPI)
 • Gestructureerde observatie
 • Beoordeling van documenten

Kwalitatief marktonderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt gedefinieerd als een methode die zich richt op het verkrijgen van data door middel van open en conversationele communicatie. Het gaat erom beter te begrijpen “wat” mensen denken en “waarom” ze dat denken. Deze methode gaat dieper in op individuen in een populatie, wat niet per se representatief is voor de hele populatie en niet op dezelfde manier gegeneraliseerd kan worden als kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een verkennende methode en kan leiden tot het opstellen van een hypothese. Onderzoekers gebruiken deze methode om meer diepte toe te voegen aan de beschikbare data. Enkele voordelen van kwalitatief onderzoek zijn het vastleggen van veranderende attitudes, het toevoegen van context aan data, het bieden van een flexibelere aanpak en het kan gerichter zijn.

Dataverzamelingsmethoden voor kwalitatief onderzoek

 • Persoonlijke interviews
 • Focusgroep (online en fysiek)
 • Online chat
 • Online gemeenschap
 • Observatie
 • Enquêtes met open vragen
 • Casestudies

De belangrijkste verschillen

In het algemeen draaien de belangrijkste verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek om het type verzamelde data, het doel van het onderzoek, de steekproefgrootte, de methoden voor dataverzameling, generalisatie en de mate van subjectiviteit of objectiviteit. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de methoden.

Type data: Kwantitatief onderzoek houdt zich bezig met numerieke data, gericht op kwantificeerbare variabelen, terwijl kwalitatief onderzoek zich bezighoudt met niet-numerieke data en informatie.

Doel: Kwantitatief is gericht op het identificeren van patronen en trends in een dataverzameling, en het doel is om precieze antwoorden te geven en hypotheses te testen. Kwalitatief onderzoek heeft tot doel onderliggende redenen, motivaties en meningen te verkennen. Het gaat diep in op menselijk gedrag.

Steekproefgrootte: Kwantitatief onderzoek maakt vaak gebruik van grotere steekproeven om ervoor te zorgen dat de resultaten statistisch significant zijn en kunnen worden toegepast op een grotere groep. Kwalitatief onderzoek omvat kleinere steekproefgroottes, vaak met een tiental deelnemers of zelfs minder.

Methoden van dataverzameling: Kwantitatieve data wordt verzameld door middel van gestructureerde enquêtes of observaties met gesloten vragen Kwalitatieve data wordt verzameld door middel van methoden zoals interviews, focusgroepen, observaties en open enquêtes.

Generalisatie: Kwantitatieve onderzoekers proberen hun bevindingen te generaliseren naar een grotere populatie, gebaseerd op de principes van waarschijnlijkheid en statistiek. Aan de andere kant richt kwalitatief onderzoek zich op conceptuele generalisatie, met als doel de context en factoren te begrijpen die een bepaalde groep beïnvloeden.

Subjectiviteit versus objectiviteit: Kwantitatief onderzoek streeft naar objectiviteit en reproduceerbaarheid, wat betekent dat verschillende onderzoekers tot dezelfde conclusies moeten komen bij het analyseren van de gegevens. Kwalitatief onderzoek heeft een benadering die de subjectiviteit van onderzoekers en hun eigen interpretaties erkent. Meerdere onderzoekers kunnen dezelfde data analyseren en tot iets andere conclusies komen.

Kwantitatief of kwalitatief?

Dus, welke methode moet je kiezen voor je studie? We raden aan om de twee methoden te combineren,omdat ze elkaar aanvullen als ze goed worden uitgevoerd. De combinatie kan leiden tot een meer uitgebreid en genuanceerd begrip van je doelstelling.

Bij Norstat hebben we ervaring met beide benaderingen en verzamelen we data met verschillende methoden. We kiezen de juiste methode voor jouw behoeften en passen de dataverzameling aan jouw onderzoek aan.

Geïnteresseerd in meer informatie?

Grondig marktonderzoek is essentieel om alle aspecten van de markt waarin je bedrijf opereert te begrijpen. In een tijdperk waarin consumenten op zoek zijn naar erkenning en de vervulling van hun behoeften, is marktonderzoek van onschatbare waarde. Lees hieronder meer over marktonderzoek.

Een gids voor marktonderzoek

Marktonderzoek is de basis voor geïnformeerde besluitvorming voor bedrijven. Ontdek wat marktonderzoek is en hoe je het effectief kunt doen.

Meer informatie

Methoden

Een overzicht van de verschillende methoden die we gebruiken voor het verzamelen van data

Meer informatie

Primair en secundair onderzoek

Ontdek de belangrijkste verschillen en voordelen voor het uitvoeren van primair en secundair marktonderzoek

Meer informatie