Turu-uuringute läbiviimiseks vajalike andmete kogumise juhend

Norstat mõistab, et tõhusad turu-uuringud on ettevõtetele teadlike otsuste tegemiseks vajalik nurgakivi. Meie pühendumus pakkuda Teile kõrgeima kvaliteediga andmeid toob meid teiste seas esile. Me kogume ja kureerime andmeid hoolikalt kasutades sobivaid meetodeid, et tagada tulemuste täpsus ja asjakohasus. Käesoleva juhendiga selgitame lahti, mis on turu-uuring ning kuidas seda tõhusalt teha.

Many people seen from bird perspective

Mis asi on turu-uuring?

Turu-uuringute peamiseks eesmärgiks on saavutada sügavam arusaam maailmast, milles Teie ettevõte tegutseb.

Turu-uuringute mõistet saab määratleda kui andmete süstemaatilist kogumist oma sihtrühma ja tarbijate kohta. Need andmed on asendamatu väärtusega uute toodete edukuse valideerimiseks, olemasolevate toodete täiustamiseks ning ülevaate saamiseks brändi maine kohta – nende asjaoludega kursis olemine kindlustab, et Teie meeskond annab tulemuslikult edasi Teie ettevõtte väärtuseid.

Turu-uuring ei ole oma olemuselt ainult andmete ja statistika kogumine – see on võti, mis aitab avada väärtuslikud teadmised tarbijate käitumisest, tööstusharude arengusuundadest ja konkurentsivõime kohta.

Many people seen from bird perspective

Miks teha turu-uuringuid?

Turu-uuringute läbiviimine on äärmiselt oluline, selleks et mõista turgude, kus Teie ettevõte tegutseb, olemust. Turu-uuringud on hindamatu väärtusega, sest tarbijad tahavad, et neid nähtaks ja nende vajadused oleksid rahuldatud. Edukal ettevõttel on tähtis põhjalikult mõista oma tarbijaid – mis neile meeldib, mis ei meeldi, millised on nende vajadused ja millised sõnumid neid kõnetavad.

Otsustajatena seisate silmitsi lõputute otsustega, mis puudutavad eesmärke, hinnakujundust, müügiedendust, turunduskanaleid ja tootearendust. Need peavad arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid ning selleks on välja töötatud strateegiliselt sobivad metodoloogiad ja turu-uuringud, mis võimaldavad koguda sisukaid andmeid kõigi otsustuste tarbeks.

Kokkuvõttes võimaldavad turu-uuringud ettevõtetel teha andmepõhiseid otsuseid, et edendada arengut ja innovatsiooni.

Kuidas kasutada turu-uuringuid?

Turu-uuringud annavad väärtuslikku teavet mitmete aspektide kohta, mis mõjutavad Teie tulemuslikkust, sealhulgas:

  • Klientide vajaduste mõistmine
  • Tööstusharu trendid
  • Konkurentsivõime analüüs
  • Riskide maandamine
  • Tootearendus
  • Turundusstrateegia
  • Ressursside jaotamine
  • Edukuse mõõtmine
  • Investorite ja huvirühmade usaldus

Millised on turu-uuringute meetodid?

Turu-uuringute valdkonnas on erinevaid metodoloogiaid ja turu-uuringute liike, mis on hoolikalt kohandatud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja tulemuste avamiseks. Vajalik on hinnata, milline liik aitab Teil kõige paremini täita oma uurimiseesmärki. Järgnevalt saate tutvuda erinevate valikutega.

Primaar- ja sekundaaruuringud

Tutvuge primaarse ja sekundaarse turu-uuringu läbiviimise peamiste erinevuste ja hüvedega.

Loe lähemalt

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud

Tutvuge kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute erinevustega ning eri tüüpide meetodite kombineerimise eelistega.

Loe lähemalt

Meetodid

Saage ülevaade erinevatest meetoditest, mida me andmete kogumiseks kasutame. Kasutusel on mitmeid erinevaid meetodid.

Loe lähemalt

Kuidas saada andmeid turu-uuringute jaoks?

Selleks, et aidata Teil turu-uuringutega alustada, oleme defineerinud neli etappi, millest saate oma uuringute käivitamisel lähtuda.

01

Defineerige oma uurimisteema

Uuringule selge eesmärgi määramine tagab Teie uuringu fookuse, asjakohasuse ja selguse. See paneb aluse edukale lõpptulemusele.

02

Määrake kindlaks, millist sihtrühma soovite kaasata

Sobivate inimeste määratlemine tagab, et Teie uuringute läbiviimine on fokuseeritud, tõhus ja suudab anda rakendatavaid teadmisi, mis toovad kasu nii Teie organisatsioonile kui ka sihtkliendile.

03

Valmistage ette sobivad küsimused

Sobivate küsimuste koostamine on oluline selleks, et saada oma turu-uuringust asjakohased, täpsed, sihipärased ja rakendatavad tulemused. Veenduge, et käsitlete kõiki aspekte, mida vajate oma uurimiseesmärgi täitmiseks.

04

Hankige juurdepääs andmetele, mida vajate oma analüüsi teostamiseks.

Tulemuste tõhusaks kokkuvõtteks kasutage selget ja konkreetset keelt, kasutage visuaalseid materjale, nagu graafikud ja diagrammid, ning struktureeritud formaati, mis organiseerib informatsiooni loogiliselt. Tehke tulemused kättesaadavaks kõigile otsustavatele asjaosalistele.

Many people seen from bird perspective

Milline on turu-uuringute läbiviimise väärtus?

Turu-uuringud aitavad Teil vältida eksimusi, säilitada oma eesmärke ja prognoosida klientide vajadusi. Turu-uuringute tegemisel keskendutakse tavaliselt järgmise nelja kategooria mõtestamisele.

Tarbija
Tarbijauuringud võimaldavad Teil mõista praeguste klientide, varasemate klientide ning ka teiste gruppide vajadusi ja käitumist. Klientide mõistmine on otsustava tähtsusega, kui soovite oma teenuseid efektiivsemalt osutada ning parandada olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele suunatud teenuseid.

Ettevõte
Ettevõtete turu-uuringutes uuritakse erinevaid aspekte, mis aitavad suurendada ettevõtte edu – näiteks toote/teenuse kujundust, müügiedenduse strateegiaid, hinnakujundust, turundust ja muud. See aitab Teil leida õige tasakaalu toote/teenuse tulususe ja tarbijate rahulolu vahel.

Konkurendid
Konkurentide uurimine on dünaamilisel turul konkurentsis püsimiseks hädavajalik. Analüüsides konkureerivate ettevõtete pakkumisi, tuues esile nende tugevaid ja nõrku külgi ning potentsiaalseid võimalusi ja riske Teie strateegiale, võimaldab see Teil mõista tööstusharu dünaamikaid.

Tööstusharu tervikuna
Tööstusuuringute eesmärgiks on uurida praeguse olukorra arengutendentse, kasvusuundumusi ja dünaamikat selleks, et saada ülevaade tööstusharu arengusuundadest. Tööstusuuringute abil saate oma ettevõtet kohandada, uuendada ja tasakaalustada, et saavutada muutuvas keskkonnas edu. Sisuliselt on tegemist oma maailma tundma õppimisega.

Need neli fookusvaldkonda koos moodustavad informeeritud otsuste tegemise aluse, mis võimaldavad Teie ettevõttel areneda dünaamilisel turul.

Kuidas saab Norstat Teid turu-uuringute jaoks andmete kogumisel aidata?

Meie laiahaardeline andmekogumisvõime toetab Teid igal etapil, alates sihtrühma määratlemisest kuni küsitluse kavandamise ja tulemuste esitamiseni. Haldame seda kõike ekspertteadmisi, paindlikkust ja Teie konkreetseid vajadusi arvesse võttes.

Kuidas kõik toimib

Vajate abi alustamisel?

Meie kogemus andmete kogumise valdkonnas mitmesuguste klientide ja erinevate tööstusharude seas on meie tugevaks eeliseks. Me aitame meeleldi Teil sellega algust teha!

Alusta siit